התקן הישראלי למתקני חניה ת"י 5437

27/05/2019

נכון להיום תחום מתקני החניה בישראל אינו נאכף על ידי שום רשות מוסמכת, והתקן הישראלי למתקני חניה ת"י 5437 טרם פורסם ברשומות ולכן חברות רבות בענף (שאינן פרומוט...) מתייחסות אליו כלא מחייב. בחדשה זו, נתייחס לנושא התקן ולדרישותיו.

מכון התקנים הישראלי

התקן הישראלי למתקני חניה ת"י 5437 אימץ את התקן האירופאי למתקני חניה EN14010  בנוסח באנגלית. התרגום בעברית נועד להקלה והבנת הנקרא ובכל מקום בו יש ספק / אי התאמה בין התרגום למקור – קובע הנוסח באנגלית. בישראל, התקבל התקן האירופאי כתקן ישראלי בתוספת מספר סוגיות המפורטות בדף שהוסף בתחילת התקן לרבות תקנות התכנון והבניה (שחלות על המתקנים וסביבתם). תקנות התכנון והבניה מפרטות את כל הדרישות בכל תחומי הבניה להקמת בניינים מכל הסוגים. הדרישות המשויכות למתקני החניה הן בין היתר מעברים, סגירות, מאחזי  יד, כיבוי אש וכד'. התקן דן בדרישות הטכניות למזעור הסיכונים ובדרישות בטיחות בתכנון, ייצור, התקנה ושימוש במתקני חניה. מטרתו להבטיח ולוודא שימוש בטוח ונכון במתקני חניה ע"י קביעת אביזרי בטיחות  של המתקן, התקנה ותחזוקה נכונה של מתקן החניה, דרך תפעול נכונה של מתקן החניה ופירוט הדרישות והמידע למשתמש (הוראות שימוש) למתקן החניה.

החובות הנ"ל חלות על היצרן, על נותן השירות והמתקין וגם על משתמש הקצה.

יצרן

 1. בדיקת אב טיפוס – יצרן מתקני החניה מחויב לעמוד בתקן, לפיו נדרש עליו לעבור בדיקה של מכון בטיחות מוכר. עד שמכון תקנים ישראלי לא יאכוף תקינה זו, כל בדיקה של מכון בטיחות עולמי  מוכר עונה על דרישה זו. על היצרן לבצע בדיקת אב טיפוס למוצרים המיוצרים סדרתית, לחילופין ניתן לבדוק כל פרויקט/מתקן בגמר התקנתו באתר עצמו (ע"י מכון בטיחות מוכר להבדיל מבדיקת בודק מוסמך שמתבססת על  בדיקה זו). במידה והמוצר אינו ייצור סדרתי יש לבצע עליו בדיקה כזו בגמר ההתקנה.מכון התקנים הגרמני
 2. מהירות המתקנים – על תנועת מתקני החניה (עליה/ירידה) להיות מוגבלת למהירות של עד 0.2 מ' לשנייה.
 3. כניסה למתקנים – הכניסה למתקני החניה מותרת רק מכיוון אחד – כיוון כניסת המכוניות.
 4. מאחזי יד – היכן שעשויים להיווצר הפרשי גובה מעל 0.6 מ' (בישראל עפ"י התקנות לתכנון ובניה, באירופה מעל 1.0 מ') יש להתקין מאחזי יד.
 5. לוח רגל – פאנל צד- לכל נושא מטען (משטח חניה) חייב להיות לוח רגל בגובה מינימלי של 5.0 ס"מ.
 6. הפרדות בין אזורים משולבים (הולכי רגל וכלי רכב) – יש לבצע הפרדות בין אזורי תנועת מתקני החניה לבין אזורי הולכי רגל וכלי רכב על מנת למנוע גזירה, כריתה, מעיכה.
 7. מרווחים – כאשר קיים מרווח בין נושא מטען לנושא מטען העולה על 10 ס"מ (בישראל, באירופה מעל 20 ס"מ)  יש לבצע סגירה למניעת נפילה. כאשר קיים מרווח של יותר מ 15 ס"מ (בישראל) בין נושא מטען לקיר סמוך יש לבצע סגירה למניעת נפילה.
 8. הפעלת מתקנים – הפעלת כל מתקן שאינו ממוקם מאחורי דלתות מבוצעת ע"י כפתור/מפתח המחייבת לחיצה מתמשכת – HOLD TO RUN. בכל מתקן מכל סוג שהוא נדרש להתקין כפתור חירום שבעת פעולה/תאונה יש ללחוץ על הכפתור ולהפסיק את פעולת המתקן במידי.
 9. אזור העבודה – נושא המטען יישאר תמיד בתחום אזור העבודה (ההיטל של עצמו – תנועה ורטיקלית), יוצא מכן שמתקני חניה הנעים לתחום המיסעה/אזורים משולבים אינם תקניים.
 10. הוראות התקנה ואחזקה – על היצרן להעמיד לרשות המתקין הוראות התקנה לרבות תכניות תוך ציון מידות המכוניות אותן ניתן להחנות. בין הוראות אלו נדרשת התייחסות לתכניות חשמל, הארקה, הידראוליקה, ציוד וכלי עבודה ייעודים להתקנה, שלבי ביצוע, הנחיות גידור ובטיחות, הנחיות בדיקה, הפעלה וסימון.  כמו כן עליו לבצע הדרכה לצוות המתקינים.

מתקני החניה הסדרתיים של פרומוט עוברים בדיקה של מכון התקנים הגרמני TÜV.

התקנה, שירות ואחזקה

  מחלקת השירות של פרומוט
 1. על נותן השירות/מתקין חובה לעמוד בתקנים החלים על התקן הישראלי למתקני חניה ועל סביבת המתקנים. בהיעדר הכשרה ייעודית למתקני מתקני חניה כדוגמת הכשרות הקיימות בתחומים אחרים (מעליות) ביצוע התקנה מצריך הכשרת המתקינים ע"י היצרן. במהלך ההתקנה ישמור המתקין על הנחיות ההתקנה של היצרן לרבות: נתוני המכוניות אותן ניתן להחנות במתקן (גובה, רוחב, משקל), תנאי השימוש (טמפרטורה, אוורור וכד'), דרישות לניקוז, חשמל – הארקה, גודל חיבור חשמל, סימון (פס צהוב שחור, הוראות הפעלה). בגמר ההתקנה על המתקין למסור הוראות הפעלה ולבצע הדרכות למשתמשי הקצה של המתקנים. 
 2. הוראות אחזקה  - על נותן השירות לעמוד בתנאי ביצוע ההתקנה והשירות בהתאם להנחיות היצרן, שכוללות בין היתר: הוראות בטיחות, רשימת כל עבודה וציוד נדרש לשם ביצוע התחזוקה.
 3. נותן השירות מחויב להחזיק ברשימת חלקי חילוף, רשימת חלקים לבדיקת ביקורת תקופתית, תנאים לבדיקה והחלפה של חלקים מתבלים (בלאי) כמו כן עליו לעבור הדרכה מהיצרן.

משתמשי המתקן (משתמש קצה)

 1. גם על משתמשי הקצה חלות חובות:
 2. רק בעלי רישיון בתוקף יוכלו להשתמש במתקן, כל המשתמש במתקן החניה מחויב לעבור הדרכה טרם השימוש במתקן החניה. עליו להשתמש במתקן בהתאם להוראות היצרן.
 3. אסור למשתמש הקצה להשתמש בציוד או במערכת ע"י כלי רכב שמשקלו חורג מהמשקל המצוין המתאים, חל איסור להעביר אנשים או מכונות באמצעות המתקן.
 4. בזמן הפעלת המתקן באזור משולב (הולכי רגל וכלי רכב) האחריות לשימוש תקין ונכון ולמניעת מפגע חלה על  המשתמש עצמו. עליו לוודא ששדה הראייה של תחום פעולת המתקן פנוי והוא שולט בו.

סיכום

התקן מגדיר ומבקר את תהליך מתקן החניה החל משלב התכנון והייצור לשלב התקנתו בדגש על התנאים לתחזוקת המתקן וכלה בתהליך המסירה של המתקן ואופן השימוש בו.

מתקני החניה מתוצרת חברת WÖHR, עומדים ומתאימים לדרישות התקן. חברת פרומוט היא החברה הוותיקה והמובילה בישראל בפתרונות חניה מכאניים ואוטומטיים ופועלת משנת 1992 בארץ. לחברת פרומוט ניסיון מוכח במאות פרויקטים ואלפי מתקני חניה שהותקנו בישראל. פרומוט הינה חלק מקבוצת קומטל טכנולוגיות והנדסה בע"מ, מהקבוצות המובילות בישראל בתחומה.

חושבים חניה, תחשבו פרומוט!